Verkoopsvoorwaarden

Auteursrechten

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, blijven alle gematerialiseerde ideeën, concepten, voorstellingen, creaties en improvisaties, ongeacht of deze schriftelijk dan wel mondeling worden voorgesteld, ten alle tijde eigendom van Mink nv.

Mink nv behoudt zowel de morele rechten als de vermogensrechten betreffende de werken. Van zodra echter een project afgewerkt, geleverd, gefactureerd én volledig betaald is, doet Mink nv afstand van alle rechten ten gunste van de opdrachtgever.

Ondertekening van de offerte houdt aanvaarding in van de algemene voorwaarden en factuurvoorwaarden.

Door ondertekening van de offerte ‘voor akkoord’, geeft de opdrachtgever aan Mink nv de opdracht over te gaan tot de werken zoals in de offerte omschreven.

Indien de opdracht op initiatief van de opdrachtgever langer dan 3 maanden uitgesteld wordt vanaf datum van goedkeuring of indien de opdracht afgelast wordt op initiatief van de opdrachtgever, is deze gehouden tot vergoeding van de door Mink reeds geleverde werkzaamheden.

 

Oplevering van opdrachten

Mink nv oordeelt vrij over het bereikte resultaat en oplevering gebeurt slechts wanneer Mink nv het werk voltooid acht. In de opgegeven offerteprijs is de eenmalige oplevering én archivering van de digitale bestanden op onze Mink servers inbegrepen.

Drukwerk (folders, brochures, leaflets, pancartes, displays, verpakkingen,...):
Deze worden door de zorgen van Mink éénmalig en in hun exacte aantallen en uitvoering geleverd, hetzij bij de opdrachtgever zelf, hetzij op de door de opdrachtgever aangegeven adressen.

Elektronische applicaties (websites, webdemoʼs, e-mailings, powerpoint presentaties, ...) of digitale bestanden (drukklare files, beeldmateriaal,...):
Deze worden door de zorgen van Mink éénmalig en in de uitvoering conform de offerte gepubliceerd op het internet of digitaal aangeleverd. Hetzij bij de opdrachtgever zelf, hetzij op de door de opdrachtgever aangegeven adressen.

Media-opdrachten (advertenties, TV-spots, radiospots,...):
Deze worden door de zorgen van Mink éénmalig en in de uitvoering conform de offerte geleverd op webserver, CD, DVD of op om het even welke andere vereiste elektronische drager op het adres van de uitgever, radio- of TV-station.

Opnieuw aanleveren van reeds geleverde en gearchiveerde opdrachten:
Indien de opdrachtgever op een later tijdstip een kopie van de uitgevoerde werken in hun totaliteit of delen daarvan, opnieuw wenst te ontvangen, wordt dit onder aparte prijs aangerekend aan de opdrachtgever. Deze prijs bestaat uit:

de kost per uur voor het ophalen van de gewenste data uit het archief

  • opnieuw verzamelen in het gevraagde formaat
  • elektronisch doorsturen
  • of plaatsen op CD of DVD en opsturen/afgeven bij de klant

 

Verkoops- en factuurvoorwaarden

De uitvoering en betaling van alle prestaties door Mink nv geleverd, zijn aan de hiernavolgende algemene voorwaarden onderworpen, welke exclusief van toepassing zijn. Afwijking is niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk bedongen in bijzondere voorwaarden.

1. Onze facturen zijn betaalbaar aan Mink nv, Gaversesteenweg 600, 9820 Merelbeke. Ondernemingsnummer: BE 0449.173.247.

2. Indien wij de klant hebben toegelaten het bedrag van de factuur in verschillende aflossingen te betalen, zo bv. door het aanvaarden van wissels, dan wordt bij de eerste wanbetaling het gehele bedrag in één keer opeisbaar en verliest de klant het voordeel van de termijnen.

3. Alle klachten voor zichtbare gebreken dienen ons te worden geformuleerd, op straffe van niet ontvankelijkheid, binnen de acht dagen na datum factuur. Voor verborgen gebreken is de termijn binnen dewelke klachten nog ontvankelijk kunnen zijn, gesteld op zes maanden.

4. Indien de klant enige annulatie doet, dan zijn wij gerechtigd een vergoeding te eisen gelijkstaande met 30% van de totale waarde van de geannuleerde bestelling.

5. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling of aanmaning verwijlinterest verschuldigd a rato van 12% op het nog verschuldigde factuurbedrag. Eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling is een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het verschuldigde factuurbedrag (met een minimum van 150 euro) als strafbeding, onverminderd het recht van de schuldeiser om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hoger werkelijk geleden schade. Niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn kan tevens leiden tot onderbreking van de diensten totdat de betaling voor deze diensten ten volle geschied is.

6. Met uitzondering van de éénmalige opdrachten, zoals de ontwikkeling en uitvoering in print, de ontwikkeling van websites en de verkoop van software, worden alle diensten geleverd voor een periode van 12 maanden, beginnend op de aanvangsdatum van het abonnement. Deze periode zal stilzwijgend verlengd worden voor eenzelfde termijn, behoudens opzegging door één van de partijen bij aangetekend schrijven en met inachtneming van een minimum opzegtermijn van 1 maand. Dit alles uitgezonderd de bijzondere gevallen gestipuleerd in artikel 7, 8 en 9.

7. We hebben het recht de leveringsvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen en op bestaande overeenkomsten toepasbaar te verklaren. Wijzigingen en/of aanvullingen treden in werking 30 kalenderdagen na kennisgeving of op een latere datum die in de kennisgeving is vermeld. Indien een klant een aanvulling of wijziging niet wenst te accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Dergelijke opzegging heeft onmiddellijke ingang.

8. Indien de klant zijn verplichtingen, onder meer betalingsverplichting, niet tijdig nakomt zijn wij gerechtigd om verdere leveringen stop te zetten en de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen.
Wij kunnen de overeenkomst van rechtswegen en zonder ingebrekestelling als ontbonden beschouwen in geval van faillissement, vereffening, gerechtelijk akkoord of kennelijk onvermogen van de klant.

9. De huurder van webruimte verbindt er zich toe zich te gedragen als een goed internet-gebruiker en inzonderheid volgende reglementen na te leven: de huurder mag de webruimte gebruiken voor commerciële of niet commerciële informatie doch deze mag niet van enige aanstootgevende, racistische, pornografische of illegale aard zijn. Het is tevens verboden de e-mail accounts te gebruiken voor verzending van enige vorm van ongevraagde e-mail berichten (beter bekend als SPAM of JUNK MAIL). De huurder mag ook geen hyperlinks plaatsen naar websites waar dergelijke rechten, bepalingen en normen worden geschonden. Overtreders van bovenstaande beperkingen zullen tijdelijk en zonder voorafgaande verwittiging verwijderd worden van de server. Zij zullen in de mogelijkheid gesteld worden hun site te regulariseren binnen een bepaald tijdsbestek. De verplichting tot betaling blijft bestaan tijdens de buitengebruikstelling.

Een tweede overtreding resulteert in een onmiddellijke en definitieve verwijdering zonder voorafgaande verwittiging en zonder recht op teruggave van enige betalingen. Huurders die betrapt worden op illegale handelingen zoals het inbreken in remote systemen, creditcard fraude, aanbieden van piraterij e.d. worden zonder voorafgaande verwittiging verwijderd zonder recht op teruggave van enige betalingen. De serverbeheerder heeft het recht om het gebruik dat door de huurder gemaakt wordt van de gehuurde ruimte te controleren. De serverbeheerder heeft echter geenszins een vergewissingsplicht. De huurder zal de serverbeheerder dan ook vrijwaren voor welkdanige vordering van derden omwille van bovenstaande en andere inbreuken. De huurder geeft de garantie dat zijn activiteiten, het gebruikte materiaal of het materiaal dat ter beschikking wordt gesteld op de gehuurde ruimte niet onwettig zijn en de rechten van derden niet schenden. De huurder zal de serverbeheerder dan ook vrijwaren voor welkdanige vordering van derden omwille van bovenstaande inbreuken. De vrijwaringsplicht heeft betrekking op iedere vordering van derden met betrekking tot het gebruik van de gehuurde ruimte of met betrekking tot de activiteiten die de huurder met hulp van de gehuurde ruimte ondernam.

10. Alleen indien de dienstverlening ingevolge onze fout onderbroken wordt, zal de klant van ons schadevergoeding kunnen vorderen, waarbij de vergoeding beperkt is tot de terugbetaling van het proportioneel deel van de jaarlijkse abonnementsprijs voor de duur van deze onderbreking. Mink nv zal niet aansprakelijk zijn voor enige gevolgschade of indirecte schade van deze onderbreking in de dienstverlening, en moet bijvoorbeeld niet instaan voor het verlies van reële of verwachte inkomsten of winsten, verlies van gegevens, verlies van klanten of goodwill.

11. De huurder van webruimte mag deze niet onderverhuren tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder. Evidenter dient de onderverhuring steeds onder dezelfde voorwaarden te gebeuren als bepaald in onderhavig contract, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst.

12. Mink nv heeft het recht om zonder voorafgaande kennisgeving de technische kenmerken van het computersysteem te wijzigen en de nodige onderhoudswerken aan het systeem uit te voeren wat kan resulteren in een tijdelijke vertraging van het systeem. Mink nv verbindt er zich evenwel toe dit tot het redelijk minimum te beperken en de werkzaamheden zo kort mogelijk te houden.

13. Alle overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht. Enkel de rechtbank van de plaats waar Mink nv haar maatschappelijke zetel heeft, is in alle gevallen territoriaal bevoegd.

14. Alleen de huidige verkoops- en factuurvoorwaarden zijn bindend tussen partijen, ook al heeft de klant andersluidende voorwaarden opgesteld.